Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

1 Algemeen

Daring Brugge vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Daring Brugge vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
Doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt.
Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Daring Brugge vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Daring Brugge vzw
Sint Pietersgroenestraat 161
8000 Brugge
info@daringbrugge.be

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Je persoonsgegevens worden door Daring Brugge vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Daring Brugge vzw ( uitvoering overeenkomst)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. ( gerechtvaardigd belang)
Het bekomen van subsidiëring door de overheid ( wettelijke verplichting)

3 Welke gegevens verwerken we ?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer
Rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

4 Wie verwerkt de gegevens ?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:
Bestuursleden van de vereniging
Vrijwilligers ven de vereniging
Sportdienst Brugge
KBVB – Voetbal Vlaanderen

5 Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoeren van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde patij (verwerker) voor:
Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
Het verzorgen van het IT-infrastuctuur(o.a. IT netwerk,…..);
Het verzorgen ( en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Degene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen ( verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens
te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is,
zoals bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming
kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6 Minderjarigen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming
is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7 Bewaartermijn.

Daring Brugge vzw. Bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daring Brugge vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan…

8 Beveiliging van de gegevens.

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die names Daring Brugge vzw van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke ot technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

9 Je rechten omtrent je gegevens.

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsggegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10 Klachten.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) :
Drukperstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11 Wijziging privacyverklaring

Daring Brugge vzw. kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24-9-2018

Vandycke Wim
Voorzitter vzw Daring Brugge
( werd getekend)